ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

SAM MANNAERTS FOTOGRAFIE
WARANDESTRAAT 133
9140 STEENDORP

0485380797

BE0835.180.193

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever.

Artikel 1: Definities
1.1. StudioFameus (vertegenwoordigd door Sam Mannaerts) hierna genoemd ‘de fotograaf’; Warandestraat 133, 9140 Steendorp.
1.2. De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.
1.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.
1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.

Artikel 2: Prijs, offertes en annulering van reservaties
2.1. De prijzen die op de website of in de offerte staan vermeld zijn de enige juiste. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.
2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod, om dit aanbod alsnog te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is.
2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.
2.4. Fotosessies of reportages kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt €90 bij fotoshoots. Bij huwelijksreportages bedraagt dit 20% van de pakketprijs of van de ondertekende bestelbon. Dit wordt gestort op bankrekeningnummer: IBAN: BE37 0017 8446 3328 – BIC: GEBABEBB van Sam Mannaerts Fotografie, met vermelding van naam en de datum van de fotosessie.
2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

Artikel 3: Betalingen
3.1. De facturen van de fotograaf moeten binnen de 30 dagen worden betaald. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per week op het nog uitstaand bedrag.
3.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het bedrag kan overmaken op bovenvermelde bankrekening. Na ontvangst van de betaling wordt de opdracht uitgevoerd.

Artikel 5: Levering van diensten – onkosten
5.1. Foto’s worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent.
5.2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan De Post of door een derde.
5.3. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
5.4. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 6: Overmacht
6.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de fotograaf gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloostelling van de wederpartij.
6.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.
6.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamhedenstoringen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, nietleveringen van materialen en halffabrikaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud- van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 7: Weersomstandigheden

​7.1 Bij slecht weer (regen, wind, hagel,..) kan een reportage op locatie door de fotograaf zelf geannuleerd worden. De fotograaf contacteert de wederpartij ten laatste op de dag zelf via mail of telefoon.
7.2 Bij annulatie door de fotograaf, in geval van slecht weer of ziekte, kan de reportage kosteloos opnieuw ingepland worden. Een nieuwe datum wordt binnen de week na annexatie afgesproken. Deze datum valt binnen de 3 maanden na de originele afspraak.

Artikel 8: Tijdstip

​8.1 Fotoshoots op locatie gaan door op het tijdstip dat de fotograaf de omstandigheden het best acht. Meestal rond zonsopkomst of zonsondergang. Het exacte uur wordt onderling overeengekomen ten laatste een week voor de datum van afspraak
8.2 De wederpartij of opdrachtgever dient op tijd aan te komen op de afgesproken plaats. Indien de klant te laat komt, zal de reportage niet verlengd worden. 

Artikel 9: Kwaliteit van het werk
9.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.
9.2. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.
9.3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

Artikel 10: Auteursrecht – Vermogensrecht
(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)
10.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte foto’s; noch in analoge, noch in digitale vorm.
10.2. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.
10.3. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd.

Artikel 11: Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s
11.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.
11.2. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.
11.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding:”© StudioFameus.be” met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.

Artikel 12: Portretrecht
12.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet (facebook, instagram, website,…). Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email.

Artikel 13: Bewaring van de digitale bestanden
13.1. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.
13.2. Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.
13.3. De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.
14.2. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt.
14.3. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door een ongeval zoals vallen, uitglijden etc. van de wederpartij tijdens de fotosessie.
14.4. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij vóór, tijdens of ná de fotosessie.
14.5. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.
14.6. De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in het honorarium, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door de fotograaf in opdracht van de opdrachtgever werd verricht. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.
14.7. De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de opdrachtgever.
14.8. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

Artikel 15: Wijzigingen voorwaarden
15.1. De fotograaf kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.